Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de regelingen m.b.t. het inschrijven, afmelden voor het Jaarprogramma van 365 Dagen Succesvol, dat een handelsnaam is van 365 Dagen Succesvol BV, hierna te noemen "365 Dagen Succesvol". 

1. Definities Algemene Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden; Inschrijving: het registratieproces op de Website, of via het accorderen van een offerte door middel waarvan een natuurlijke persoon zich inschrijft voor het Jaarprogramma.

Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de Participant en 365 DAGEN SUCCESVOL, bestaande uit de Inschrijving, deze Algemene Voorwaarden, hetgeen op de Website is vermeld met betrekking tot het Jaarprogramma en eventuele overige gemaakte afspraken;

Participant: een natuurlijk persoon die zich via de Website, of via het accorderen van een offerte, inschrijft voor een Jaarprogramma;

Jaarprogramma: het jaarprogramma inclusief de onderdelen, modulen en cursussen die door 365 DAGEN SUCCESVOL worden aangeboden en verzorgd. 

Website: de website met de domeinnaam http://www.365DagenSuccesvol.nl

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen 365 DAGEN SUCCESVOL en de Participant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
2.2. De Participant gaat bij de Inschrijving akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 365 DAGEN SUCCESVOL zal deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op dusdanige wijze aan de Participant ter beschikking stellen dat deze Algemene Voorwaarden kunnen worden opgeslagen en in de toekomst kunnen worden ingezien.
2.3. Deze Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door 365 DAGEN SUCCESVOL worden gewijzigd. 365 DAGEN SUCCESVOL zal de Participant tijdig omtrent wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden informeren.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Participant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.5. Slechts na schriftelijke mededeling van 365 DAGEN SUCCESVOL dan wel schriftelijke goedkeuring door 365 DAGEN SUCCESVOL kan worden afgeweken van één of meer bedingen in deze Algemene Voorwaarden, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.6. Alle rechten en aanspraken, die in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten door 365 DAGEN SUCCESVOL worden bedongen,worden evenzeer bedongen ten behoeve van het personeel van 365 DAGEN SUCCESVOL en de door 365 DAGEN SUCCESVOL ingeschakelde derden. 

3. Totstandkoming Overeenkomst m.b.t. inschrijving voor een Jaarprogramma
3.1. Een Overeenkomst komt tot stand indien een Participant na de afronding van de Inschrijving van 365 DAGEN SUCCESVOL een bevestiging van de Inschrijving voor een Jaarprogramma ontvangt.
3.2. De Participant garandeert dat de door hem of haar opgegeven gegevens bij de Inschrijving volledig, accuraat, correct en actueel zijn. De Participant is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van enig gebrek in de opgegeven gegevens. 3.3. Een Overeenkomst met de Participant kan in geval van wanprestatie door de Participant eenzijdig door 365 DAGEN SUCCESVOL worden beëindigd. Tevens kan de Participant in voornoemde gevallen de toegang tot de Jaarprogramma en overige faciliteiten worden ontzegd.
3.4. Met het aanvaarden van de Inschrijving neemt 365 DAGEN SUCCESVOL de inspanningsverplichting op zich om de Participant het Jaarprogramma te bieden waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld en zoals deze in het Jaarprogramma staat beschreven. De Participant die met betrekking tot het kunnen volgen van het Jaarprogramma aan de gestelde voorwaarden voldoet, heeft recht op hetgeen wat in het Jaarprogramma bij het Jaarprogramma gegevens staat beschreven ten aanzien van de van toepassing zijnde studietijd.
3.5. Om reden van kwaliteitsverbetering en (voorgeschreven) herprogrammering behoudt 365 DAGEN SUCCESVOL zich het recht voor een Jaarprogramma tussentijds te wijzigen.
3.6. In geval van het onvoorzien vervallen van één van de opleidingsdagen van het Jaarprogramma is 365 DAGEN SUCCESVOL gerechtigd om deze opleidingsdag op een andere wijze in te vullen.
3.7. 365 DAGEN SUCCESVOL is niet aansprakelijk dan wel tot enigerlei vergoeding gehouden of gehouden om inhaallessen te verzorgen indien een Participant om welke reden dan ook een onderdeel of onderdelen van de Jaarprogramma niet kan volgen.
3.8. Alle aanbiedingen van 365 DAGEN SUCCESVOL zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een Jaarprogramma. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 365 DAGEN SUCCESVOL niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Participant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. Herroepingsrecht
4.1. De Participant heeft het recht om de Overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen na totstandkoming kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Kosten in verband met het retourneren van geleverde zaken kunnen door 365 DAGEN SUCCESVOL in rekening worden gebracht.
4.2. Indien het Jaarprogramma is aangevangen en de termijn van 14 kalenderdagen is nog niet voltooid voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken, is de Participant voor het gedeelte van het Jaarprogramma dat hij reeds heeft gevolgd een gebruikersvergoeding verschuldigd welke ter vrije bepaling staat van 365 DAGEN SUCCESVOL.
4.3. Er bestaat geen recht op ontbinding Overeenkomstig artikel 4 lid 1 als het Jaarprogramma is aangevangen en voltooid voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

5. Annulering
5.1. Annulering van deelname aan het Jaarprogramma is alleen mogelijk overeenkomstig hetgeen daarover is bepaald in artikel 4 van deze Overeenkomst
5.2. Annulering dan wel het gebruik maken van het herroepingsrecht overeenkomstig artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden dient altijd schriftelijk (per brief of per e-mail) te geschieden. De datum van het poststempel van de annuleringsbrief of de verzenddatum van de desbetreffende e· mail geldt als aanzegdatum van de annulering. De financiële verplichtingen als gevolg van annulering staan in deze Algemene Voorwaarden of in de ontvangen offerte van 365 DAGEN SUCCESVOL.
5.3. Geen annuleringskosten zijn verschuldigd voor een ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden. 

6. Indeling en tijdstippen Jaarprogramma
6.1. 365 DAGEN SUCCESVOL behoudt zich het recht voor de indeling van het Jaarprogramma en voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen of bij onvoldoende aanmeldingen het Jaarprogramma af te gelasten. Ingeschreven Participanten die zich voor desbetreffende Jaarprogramma hebben aangemeld ontvangen in zo'n geval schriftelijk bericht. Indien een Jaarprogramma door 365 DAGEN SUCCESVOL wordt afgelast, komen de verplichtingen van een Participant te vervallen: aan hem worden geen kosten in rekening gebracht. 

7. Betaling
7.1. Betaling van het Jaarprogramma dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op desbetreffende factuur wordt vermeld. Bij niet tijdig betalen kan de Participant toegang tot het Jaarprogramma worden ontzegd. Bij bekostiging door derden blijft de Participant verantwoordelijk voor de betaling van het Jaarprogramma. Door het niet bezoeken van een van de onderdelen van het Jaarprogramma vervalt de financiële verplichting niet.
7.2. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn op de factuur is de Participant van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De Participant is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. Bij Participant worden incassokosten in rekening gebracht conform "het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten".
De tarieven uit voorgaand besluit zijn:
.., Minimumtarief € 40,00
.., 15% over eerste € 2.500,00
.., 10% over volgende € 2.500,00
.., 5% over volgende € 5.000,00
.., 1% over volgende € 190.000,00
.., 0.5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775 7.3. Het eventueel verschuldigde achterstallige Investeringsbedrag is onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. 

8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1. Van de door 365 DAGEN SUCCESVOL verstrekte informatie inclusief het lesmateriaal blijven alle rechten aan 365 DAGEN SUCCESVOL voorbehouden.
8.2. Niets uit de uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze , hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën ,opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 365 DAGEN SUCCESVOL.
8.3. Het is, behoudens schriftelijke toestemming van 365 DAGEN SUCCESVOL, niet toegestaan lesmateriaal van 365 DAGEN SUCCESVOL aan derden ter beschikking te stellen.

9. Aansprakelijkheid

9.1. 365 DAGEN SUCCESVOL heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst slechts een inspanningsverplichting.
9.2. 365 DAGEN SUCCESVOL is pas in verzuim nadat de Participant 365 DAGEN SUCCESVOL schriftelijk per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld. Waarbij een redelijke termijn minimaal 10 werkdagen is.
9.3. ledere aansprakelijkheid van 365 DAGEN SUCCESVOL is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van 365 DAGEN SUCCESVOL komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige zin bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het Investeringsbedrag dat is voldaan door Participant.
9.4. 365 DAGEN SUCCESVOL is niet aansprakelijkheid voor enige schade, zoals letselschade, immateriële schade, verergering/toename van reeds bestaande immateriële schade als gevolg van het volgen van het Jaarprogramma, gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, bedrijfsstagnatie of verlies van data, tenzij de aansprakelijkheid van 365 DAGEN SUCCESVOL voor dergelijke schade is gebaseerd op dwingend recht.
9.5. 365 DAGEN SUCCESVOL is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derde partijen van wiens diensten 365 DAGEN SUCCESVOL gebruik maakt.
9.6. 365 DAGEN SUCCESVOL is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de Website en van gegevens en producten die beschikbaar zijn via websites van derden waarnaar de Website via links verwijst.
9.7. De Participant dient een vordering op 365 DAGEN SUCCESVOL op straffe van verval, binnen één jaar nadat de oorzaak van de schade zich heeft voorgedaan, dan wel de Participant met de schade bekend is geworden, bij 365 DAGEN SUCCESVOL schriftelijk in te dienen. De Participant vrijwaart 365 DAGEN SUCCESVOL tegen vorderingen van derden uit welke hoofde ook jegens 365 DAGEN SUCCESVOL, die het gevolg zijn van het handelen en/of nalaten van de Participant. 

10. Klachtenprocedure
10.1. Participanten die een serieuze en gemotiveerde klacht hebben over bijvoorbeeld de inhoud of organisatie van het onderwijs, kunnen dit schriftelijk (per brief of per email) kenbaar maken aan de directie. Op een klacht wordt binnen 2 weken gereageerd. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

11. Website en Nieuwsbrief
11.1. 365 DAGEN SUCCESVOL heeft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen getroffen om de gegevens die via de Website worden verstuurd en verkregen te beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

12. Privacy, Foto’s en Filmopnamen
12.1. 365 DAGEN SUCCESVOL verwerkt de persoonsgegevens van de Participant overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
12.2. 365 DAGEN SUCCESVOL legt de persoonsgegevens van de Participant vast voor de acceptatie en de uitvoering van de Overeenkomst.
12.3. 365 DAGEN SUCCESVOL kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor relatiebeheer om de Participant te informeren over aanbiedingen en andere diensten van 365 DAGEN SUCCESVOL. Indien de Participant dit niet wenst, kan de Participant dit laten weten via info@365dagensuccesvol.nl
12.4. De persoonsgegevens van de Participant worden verder gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer.
12.5. De Participant heeft inzage in zijn persoonsgegevens en recht op verbetering van deze gegevens.
12.6. 365 DAGEN SUCCESVOL heeft een privacy policy welke is te raadplegen via de website: http:// 365dagensuccesvol.nl/kleine-lettertjes/ privacy-policy/
12.7 365 DAGEN SUCCESVOL kan tijdens de bijeenkomsten, trainings-/ cursusdagen onder het Jaarprogramma voor trainings- of promotiedoeleinden foto’s en/of filmopnamen maken. 

13. Algemene bepalingen
13.1. Als 365 DAGEN SUCCESVOL op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te kennen dat het aan de Participant is toegestaan één of meerdere bepalingen uit deze Overeenkomst niet na te komen. 13.2. De nietigheid, vernietigbaarheid dan wel andere niet-afdwingbaarheid van een bepaling uit de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen uit de Overeenkomst. Als een bepaling uit de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of op andere wijze niet· afdwingbaar mocht zijn, zal 365 DAGEN SUCCESVOL binnen redelijke termijn voorzien in een nieuwe bepaling met rechtskracht die de oorspronkelijke bedoeling van 365 DAGEN SUCCESVOL zo veel mogelijk benadert.
13.3. De door 365 DAGEN SUCCESVOL verzonden e-mailberichten gelden als ontvangen binnen 24 uur nadat zij verzonden zijn aan het e-mailadres dat de Participant heeft opgegeven.
13.4. De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
14.1. Op de rechtsverhouding tussen de Participant en 365 DAGEN SUCCESVOL is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van tussen de Participant en 365 DAGEN SUCCESVOL gerezen geschillen.